CHECK CZECH FASHION  |

Johan, 29

8. 1. 2015 |

Praha

Khanh Linh, 15

7. 1. 2015 |

Praha

Michel, 42

6. 1. 2015 |

Praha

Bára, 23

5. 1. 2015 |

Praha

Káťa, 17

4. 1. 2015 |

Pardubice

Tereza, 17

3. 1. 2015 |

Pardubice

Veronika, 28 a Michal, 28

28. 12. 2014 |

Praha

Adam, 24

26. 12. 2014 |

Praha

Nikol, 24

25. 12. 2014 |

Praha

Christina, 25

24. 12. 2014 |

Praha

Eva, 26 a Martin, 29

22. 12. 2014 |

Praha

Anežka, 18

21. 12. 2014 |

Praha

Praha

20. 12. 2014 |

Henry, 40

19. 12. 2014 |

Praha  

Zuzana

18. 12. 2014 |

Praha

Beatrice, 21

17. 12. 2014 |

Praha

Shuhei, 22

16. 12. 2014 |

Praha

Faith, 26

15. 12. 2014 |

Praha

Alexandros, 27

14. 12. 2014 |

Praha

Eva, 26

13. 12. 2014 |

Praha